• فعالیت شرکت

  ساخت قطعات صنعتی 

 • فعالیت شرکت

  ساخت واحدهای سیستم کنترل و ابزاردقیق

 • فعالیت شرکت

  تامین قطعات ابزاردقیق 

 • فعالیت شرکت

  آموزش فنون مهندسی 

Store-Data

شرکت آکو پارت نیکا

سختی سنجی

سختی سنجی

What IS Hardness

مي توان آزمون هاي موجود را به سه دسته كلي تقسيم بندي نمود :


1- آزمون سختي الاستيك: (سختي برگشت يا انعكاس ) Elastic Hardness Test
2- آزمون سختي خراش: (مقاومت در برابر برش يا سايش) Scratch Hardness Test
3- آزمون سختي فرورفتگي: (مقاومت در برابر فرورفتگي) Penetration Hardness Test

 

چهار روش متداول براي انجام آزمايش سختي فرورفتگي يا سختي نفوذي وجود دارد كه عبارتند از :


الف ( آزمون سختي برينل) Brinell Hardness test
ب ( آزمون سختي راكول) Rockwell Hardness test
ج ( آزمون سختي ويكرز) Vickers Hardness test
د ( آزمون ريزسختي) Micro hardness Hardness test

 

Rockwell Principle Rockwell Hardness Scales


Typical Application of Rockwell Hardness Scales


Rockwell Superficial Hardness Scales


Hardness Conversion Table
Approximate Hardness Equivalents Covering Range of Rockwell C and Rockwell B Scales

 

Equivalent Hardness Scale Conversion Chart
Covering Many Different Hardness Scales/Testing Methods


Rockwell and Vickers Hardness Comparison Chart


Rockwell Hardness Comparison Chart

Brinell and Vickers Hardness Scale and Tensile Strength Comparison Chart


Chart of Brinell Hardness, Vickers Hardness and Tensile Strength Equivalents

Hardness Scale Conversion Chart for Hard Materials
( Rockwell C range )

Hardness Conversion Chart for Soft Metals
( Rockwell B Scale )

250,000 ریال

اعتباری : نا محدود