• فعالیت شرکت

  ساخت قطعات صنعتی 

 • فعالیت شرکت

  ساخت واحدهای سیستم کنترل و ابزاردقیق

 • فعالیت شرکت

  تامین قطعات ابزاردقیق 

 • فعالیت شرکت

  آموزش فنون مهندسی 

Store-Data

شرکت آکو پارت نیکا

API PLAN 682

API PLAN 682

فراگیری طرحهای استاندارد 682

API PLAN 682

Plan 01 single Seals-Internal Flash
Plan 02 single Seals-No Flush, Large Open Bore
Plan 11 single Seals-By-Pass from Discharge with Orifice
Plan 12 single Seals -By-Pass from Discharge with Filter& Orifice
Plan 13 single Seals-Flash Thru Seal chamber Thru Orifice to Suction
Plan 14 single Seals- -By-Pass from Discharge Thru Seal chamber Back to Suction
Plan 21 single Seals-By-Pass from Discharge Thru Orifice & Heat Exchanger
Plan 23 single Seals-Closed Loop Circulation Thru Heat Exchanger
Plan 31 single Seals-By-Pass from Discharge Thru Orifice & Abrasive Separator
Plan 32 single Seals –External Flush Source To Seal
Plan 41 single Seals –By-Pass from Discharge Thru Abrasive Separator & Heat Exchanger
Plan 51 single Seals, Unpressurized –External Reservoir Unpressurized Liquid Buffer
Plan 52 Dual Seals, Unpressurized –External Reservoir Unpressurized Liquid Buffer
Plan 53A Dual Seals, Pressurized – External Reservoir Pressurized Liquid Barrier
Plan 53B Dual Seals, Pressurized- Liquid Barrier thru Heat Exchanger & Pressurized By Accumulator
Plan 53C Dual Seals, Pressurized- Liquid Barrier thru Heat Exchanger with Differential Tracking Piston Accumulator
Plan 54 Dual Seals, Pressurized-External Pressurized barrier System/Source
Plan 61 Quench Seals- Quench on Atmospheric Side of Seal
Plan 62 Quench Seals-External Quench on Atmospheric Side of Seal
Plan 65 single Seals –External Leakage Detection Reservoir
Plan 71 Secondary containment Seal
Plan 72 Secondary containment Seal-Low Pressure Buffer Gas Injected to Outer Seal Cavity
Plan 74 Dual Gas Seals-Pressurized Dual Gas Seal thru Conditioning Panel
Plan 75 Secondary Containment Seals-Secondary Cont, Seal with Leakage Collection Reservoir
Plan 76 Secondary Containment Seals-Secondary Cont, Seal Vented To Flare or Collection System

350,000 ریال

اعتباری : نا محدود