آموزش مکانیکال سیل.,

API PLAN 682

اطلاعاتی در خصوص طرحهای استاندارد 682 مکانیکال سیلها و نحوه بکارگیری آنها

اجزاء آببند مکانیکی

اطلاعات کامل کننده و شناسایی دقیق روی مواد سازنده اجزاء آببند مکانیکی

رنگبندی فولادها

اطلاعاتی در خصوص، برای ایجاد و یکپارچگی در انبار کالا رنگبندی فلزات صورت میگیرد

سختی سنجی

اطلاعاتی در خصوص، سختی چیست و چطور میتوان آنرا سنجید RC/RB/RV

مکانیکال سیل چیست

اطلاعاتی کاملی در خصوص، مکانیکال سیل و نحوه استفاده آن که باید بدانیم